Geotkaniny

Geotkaniny  przeznaczone są do wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym do :

 • wzmacniania słabonośnego podłoża nasypów celem przyspieszenia jego konsolidacji oraz zapewnienia wymaganej stateczności,
 • ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg,
 • osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamulaniem gruntem drobnoziarnistym,
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, celem zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,
 • budowy wzmocnionych nasypów i konstrukcji oporowych,
 • stabilizacji osuwisk,
 • budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych,
 • wzmacniania poboczy dróg i skarp,
 • wykonywania warstw separacyjnych między gruntem drobnoziarnistym a piaskiem grubym, pospółką, żwirem, klińcem lub tłuczniem

Powyższe wymienione cechy predystynują geotkaniny stosowania ich w budownictwie ziemnym, szczególnie do zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych, dróg gruntowych, stromych zboczy, skarp, ścian oporowych, wałów przeciwpowodziowych i dźwiękochłonnych a także do naprawy osuwisk oraz zabezpieczania skarp i zboczy przed erozją.

 

 1. Geotkaniny z włókien polipropylenowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 14 kN/m do  320 kN/m
 2. Geotkaniny z włókien poliestrowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 50 kN/m do  1 250 kN/m
 3. Geotkaniny z włókien poliwinyloalkoholowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 70 kN/m do  1 250 kN/m
 4. Geotuby z włókien poliestrowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : do uzgodnienia z producentem

Geotkaniny produkowane są o jednakowej wytrzymałości w dwóch kierunkach lub większej w jednym kierunku